PRIVACY POLICY

PROGENUS S.A.

 

PROGENUS wil zijn klanten in staat stellen eenvoudige en betrouwbare tests uit te voeren door middel van innovatieve, autonome en op maat gemaakte DNA-analyse. PROGENUS heeft drie afdelingen: R&D, Kit Production en Laboratory Services.

PROGENUS, bezorgd over uw persoonlijke gegevens en onze relatie met onze klanten, prospecten, kandidaten, bezoekers en partners, wil uw persoonlijke gegevens op een transparante manier verwerken.

Dit beleid heeft betrekking op uw wettelijke rechten en plichten uit hoofde van EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beter bekend als GDPR. De volledige GDPR-tekst vindt u hier.

Het doel van dit Privacybeleid is om u uitleg te geven:

I. Concepten

In onderstaand beleid voor gegevensverwerking komen de volgende begrippen aan de orde:

II. De vennootschap

De naam van de vennootschap luidt als volgt: PROGENUS SA

De vennootschap is ingeschreven bij de KBO onder nr: 0476.355.815

Het hoofdkantoor is gevestigd te:  7a rue Camille Hubert, 5032 Gembloux, België

 

III. Persoongegevens gebruikt

PROGENUS verwerkt de persoonlijke gegevens van zijn klanten, kandidaten en bezoekers voor verschillende doeleinden.

 

 

 

 

PROGENUS voert geen enkele andere vorm van verwerking van persoonsgegevens uit (geen cookies, geen vervolgmarketing, doorverkoop van informatie, profilering, enz.).

IV. de doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de wettelijke basis waarop deze worden gebruikt

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende behandelingen en de wettelijke basis van deze behandelingen:

Gegevensverwerking

Rechtmatige basis

Boekhoudkundige behandelingen in verband met laboratoriumdiensten, verkoop van bouwpakketten en O&O, rechtstreeks of via de webshop

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.

Operationele processen (monsteranalyse) in verband met laboratoriumdiensten

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.

Behoud van interessante CV's ontvangen tijdens spontane sollicitaties

Toestemng

IP-adresverwerking tijdens websitebezoeken

Legitiem belang (veiligheid en efficiëntië van de website)

 

V. Termijn van bewaring

VI. Voorwaarden voor verwerkers (onderaannemers)

PROGENUS heeft het recht om een beroep te doen op een verwerker (onderaannemer) om de taken uit te voeren die door zijn klanten aan PROGENUS zijn toevertrouwd. Deze onderaannemers ontvangen enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze taken en mogen deze gegevens enkel gebruiken om deze taken uit te voeren.

PROGENUS is verantwoordelijk voor de naleving door de subcontractant van de verplichtingen van PROGENUS uit hoofde van het GDPR en zal met elke subcontractant een overeenkomst sluiten die de rechten en verplichtingen uit hoofde van het GDPR garandeert.

De klant kan te allen tijde en op eenvoudig verzoek kennis nemen van de lijst van onderaannemers die betrokken zijn bij de verwerking van de door hem verstrekte persoonsgegevens.

Over het algemeen zijn de verschillende categorieën onderaannemers dat:

VII. Overdracht van uw persoonlijke gegevens

PROGENUS geeft geen persoonsgegevens door aan onderaannemers buiten de Europese Unie.

In bepaalde gevallen kan het zijn dat PROGENUS uw gegevens moet meedelen binnen een wettelijk of gerechtelijk kader in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die specifiek zijn voor bepaalde aangelegenheden.

VIII. Technische en organisatorische maatregelen

PROGENUS verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, ongeoorloofde verspreiding of toegang en andere vormen van onwettige verwerking, hetzij per ongeluk, hetzij door misbruik. PROGENUS garandeert een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico's die verbonden zijn aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, rekening houdend met de technische mogelijkheden en kosten.

IX. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

  1. Het recht op inzage van en toegang tot uw gegevens.

Indien u de gegevens die wij over u verwerken wenst te raadplegen, kunt u uw recht van toegang uitoefenen, wij zullen u een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens verstrekken.

 

  1. Het recht om uw gegevens te corrigeren.

Het kan gebeuren dat sommige gegevens die wij over u bewaren niet correct zijn of niet meer correct. U kunt altijd verzoeken deze gegevens te corrigeren of aan te vullen, tenzij wij niet zeker zijn van de authentieke bron van de gegevens.

 

  1. Het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen.

Indien u van mening bent dat de verwerking van bepaalde gegevens niet gepast is, kunt u onder bepaalde voorwaarden verzoeken om deze gegevens te wissen, omdat bepaalde wetteksten met betrekking tot onze juridische taak het gebruik van bepaalde persoonsgegevens vereisen, zonder dewelke wij onze taak niet meer zouden kunnen vervullen.

 

  1. Het recht om bezwaar te maken tegen een specifiek gebruik van uw gegevens.

Indien u niet instemt met een specifiek gebruik van bepaalde gegevens in het kader van een verwerking op basis van een legitiem belang, hebt u het recht bezwaar aan te tekenen. Wij zullen deze oppositie aanvaarden, tenzij er een dwingende reden is.

 

  1. Het recht om te weigeren dat uw gegevens automatisch worden verwerkt.

Sommige gegevensverwerking en -procedures verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst. Als u het niet eens bent met het resultaat van deze volledig geautomatiseerde procedure, kunt u contact met ons opnemen. U kunt de tussenkomst van één van onze medewerkers vragen of ons laten weten waarom u dit antwoord betwist.

 

  1. Het recht om de overdracht van uw gegevens aan een derde partij te verkrijgen.

U hebt het recht om te vragen om de persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld binnen de grenzen van het contract rechtstreeks over te dragen aan een derde partij.

 

  1. Om uw rechten uit te oefenen.

We verzoeken u om precies te zijn in uw aanvraag, zodat we uw aanvraag op een concrete en correcte manier kunnen verwerken.

 

Wanneer u een recht uitoefent, kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders uw rechten voor u uitoefent. Daarom kan een kopie van de identiteitskaart worden gevraagd.

X. PROGENUS-gegevensverkeersleider en zijn vertegenwoordiger

          Adres: 7a rue Camille Hubert, 5032 Gembloux, België

 

          Adres : 7a rue Camille Hubert, 5032 Gembloux, België

          E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Als u het niet eens bent met het antwoord van PROGENUS S.A., kunt u de website van de gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen en in dat geval uw rechten met deze autoriteit uitoefenen.